Muzikālo izrāžu izpildītājs

Specializācijas mērķis

Šī unikālā studiju programma piedāvā vienkopus apgūt un attīstīt savas vokālās dotības, aktiermeistarību un dejas prasmi, Tā ir iespēja kļūt par populāra mūzikla dalībnieku vai pat solistu. Strādājot kopā radošā komandā ar režisoru, citiem izpildītājiem un tehniskajiem darbiniekiem, tiks apgūtas prasmes aizraut skatītājus ar deju, dziedāšanu un savām aktiera dotībām.

PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie kursi:
Pasaules civilizācijas vēsture (3 KP)
Latvijas kultūras vēsture (2 KP)
Pasaules mākslas vēsture (2 KP)
Filozofija un kultūras teorija (2 KP)
Profesionālā svešvaloda (angļu) (4 KP)
Otrā svešvaloda (2 KP)
Pētījumu metodoloģija (2 KP)
Sociālā psiholoģija (2 KP)
Darba drošība (1 KP)

B daļa – nozares studiju kursi:
Retorika (2 KP)
Improvizācija (1 KP)
Prezentācijas māksla (1 KP)
Pasākumu organizācija un metodika (4 KP)
Profesionālās valodas kultūra (2 KP)
Kultūras menedžmenta pamati (2 KP)
Ekonomikas pamati un biznesa plāns (2 KP)
Sabiedriskās attiecības (2 KP)
Projektu vadība (3 KP)
Personāla vadība (2 KP)
Tiesību pamati un autortiesības (2 KP)
Kultūras mārketings (3 KP)
Kultūras politika (2 KP)
Kultūrekonomika (1 KP)
Profesionālā ētika (1 KP)

C daļa – specializācijas studiju kursi:
Dejā:
Klasiskā deja (2 KP)
Laikmetīgā deja (2 KP)
Mūsdienu šovu deja (2 KP)
Džeza deja (2 KP)

Vokālo prasmju pilnveidē:
Solfedžo (2 KP)
Solo dziedāšana (3 KP)
Ansamblis (4 KP)
Dziesmas dramaturģija (1 KP)

Aktiera meistarībā:
Skatuves runa (1 KP)
Skatuves kustība (3 KP)
Aktiera meistarība (3 KP)

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

CE latviešu valodā un svešvalodā, radošais pārbaudījums (iepriekš apgūts prozas fragments vai dzeja; elementārās mūzikas teorijas, vokālo un skatuves kustības prasmju pārbaude)

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

 

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– Valsts Latviešu valodas un literatūras vai Latviešu valodas

un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valodas)

centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– reflektantiem studijām programmā LAIKMETĪGĀ DEJA jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselību;

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

 

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

 

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

ic  Uzņemšanas noteikumi 2017/2018

KONTAKTI

Muzikālo izrāžu izpildītāju specializācijas vadītājs
Kārlis Anitens

Studiju daļa
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza
Bruņinieku iela 57, 14. kabinets.
twitter.com/kulturaskoledza
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846237