Foto un video producēšana

SPECIALITĀTE – KuLTŪRAS MENEDŽERIS

Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā.

 Specializācija – foto un video producĒŠANA

Paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem humanitārajās zinātnēs un profesionālajām studijām kultūras menedžmentā, studenti iegūst praktiskas iemaņas gan fotogrāfiskā attēla un video materiāla lietišķajā veidošanā, gan arī radošā satura un koncepta izstrādē. Nozīmīgākā prasība šajā programmā ir izvirzīta jēgpilnas un mērķtiecīgi veidotas vizuālas konstrukcijas jaunrades prasmes apgūšana, kas pieļauj patstāvīgu darbu foto vai video producenta amatā, bet izcilības gadījumā attīsta kompetences darbam ar citu autoru veidoto materiālu, kas atbilst foto vai video redaktora un kuratora kompetences līmeņiem. Studiju plāna veidošanā ir iespējams izvēlēties nepieciešamo kursu apjomu no vairākiem studiju kursu moduļiem, tādējādi attīstot prasmes tieši tajās jomās, kas studentam ir visaktuālākās.

Studiju laikā tiek apgūta attēla veidošana ar digitālo un fizikāli-ķīmisko procesu, iemaņas darbam dabiskajā un mākslīgajā apgaismojumā, kā arī plašas digitālās apstrādes iemaņas. Prasmju slīpēšanai ārpuslekciju laikā pieejama laboratorija un foto studija. Izglītības procesā studenti iegūst priekšstatu par foto un video materiālu veidošanas tehnisko pusi, kā arī apgūst producēšanas procesa nianses vizuālo mediju jomā. Programmas saturs paredz jēgpilna un konkurētspējīga vizuāla vēstījuma sagatavošanas prasmes attīstību gan foto, gan video nozarēs. Tiek apskatītas gan pagātnē bijušās aktualitātes, gan arī mūsu laikmeta tendences un to atšķirības. Liekot uzsvaru uz vizuālo pratību (visual literacy), tiek veicinātas tās prasmes un iemaņas, kas ir pieprasītas tirgū, kā arī attīsta kompetences, kas nodrošina iespēju patstāvīgi attīstīties turpmākajās dzīves gaitās.

 

PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie studiju kursi
Pasaules civilizācijas vēsture (3 KP)
Latvijas kultūras vēsture (2 KP)
Pētījumu metodoloģija (2 KP)
Pasaules mākslas vēsture (2 KP)
Profesionālā svešvaloda (4 KP)
Otrā svešvaloda (pēc izvēles) 2 (2KP)
Darba drošība (1 KP)
Sociālā psiholoģija (2 KP)
Filozofija un kultūras teorija (2 KP)

B daļa – nozares studiju kursi
Kultūras menedžmenta pamati (2 KP)
Sabiedriskās attiecības (2 KP)
Kultūras politika (2 KP)
Projektu vadība (3 KP)
Personāla vadība (2 KP)
Tiesību pamati, autortiesības (2 KP)
Kultūras mārketings (3 KP)
Profesionālās valodas kultūra (1 KP)

Prezentācijas māksla (1 KP)
Pasākumu organizācija un metodika (3 KP)
Retorika (1 KP)
Argumentācijas māksla (1 KP)
Improvizācija (1 KP)
Profesionālā ētika (liet. et. + biznesa ēt.) (2 KP)

Ekonomikas pamati (1 KP)

Biznesa plāns (1 KP)

Grāmatvedības pamati (1 KP)

Kultūrekonomika (1 KP)

 

C daļa – specializācijas studiju kursi un to apguve

C daļas kopējais apjoms – 24 KP

Studentiem, Foto un video producenta specializācijas satura apguvē, obligāts ir Bāzes studiju kursu grupa/modulis (10 KP) un pēc izvēles jebkura no divām piedāvātajām studiju kursu grupām/moduļiem.

Bāzes studiju kursu grupa/modulis (10 KP) /obligāts visiem specializācijas studentiem/

Anotācija:

Bāzes moduļa kursu apguve nodrošina pamata zināšanu iegūšanu par foto un video nozari, kā arī sniedz pamatzināšanas par tehniskajām prasībām vizuālo darbu veidošanā. Moduļa sekmīga apguve sagatavo pārējo specializācijā iekļauto moduļu apguvei, sniedz nepieciešamās zināšanas un prasmes turpmākai, patstāvīgai izglītības karjeras attīstībai. 

Zīmola virtuālā tēla veidošana un vadība (2KP)
Fotogrāfijas pamati (4 KP)
Uzņēmējdarbība fotogrāfijas nozarē (1KP)
Vizuālo materiālu producēšana (2KP)
Kursa darbs (1 KP)

Radošās fotogrāfijas kursu grupa/modulis (7 KP) /izvēles/

Anotācija:

Modulis sniedz pārskatu par fotogrāfijas nozares virzieniem un to pielietojumu patstāvīgā darbībā. Studenti apgūst prasmi orientēties dažādos žanros un virzienos fotogrāfijas nozarē, kā arī praktiskas iemaņas citu autoru darbu analīzē un kritikā.
Studenti apgūst prasmes patstāvīgi veidot fotogrāfiskus stāstījumus, izmantojot dažādas tehnikas un metodes.

Fotogrāfijas estētisko virzienu vēsture (2 KP)
Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā (1 KP)
Asociatīvā fotogrāfija (1 KP)
Dokumentālā fotogrāfija (1 KP)
Radošā fotogrāfija (2 KP

Foto tehnoloģijas kursu grupa/modulis (7 KP) /izvēles/

Anotācija:

Modulis sniedz praktiskas iemaņas fotogrāfijas tehniskajos procesos, sagatavo studentus patstāvīgai metodes izvēlei un paredz attīstīt spriestspēju par attiecīgās metodes izvēles un to kombināciju ietekmi uz gala rezultātu.

Foto tehnika un tehnoloģijas (2 KP)
Fotogrāfija studijā (2 KP)
Fotogrāfiju datorapstrāde (2 KP)
Mājaslapu konstruēšana WordPress vidē (1KP)

Foto producēšanas kursu grupa/modulis (7 KP) /izvēles/

Anotācija:

Modulis sagatavo studentu patstāvīgai un mērķtiecīgai foto materiāla veidošanai, kā arī nodrošina zināšanu bāzi citu autoru darbu kuratoriskai virzīšanai un mentorēšanai nozares paredzētajos standartos.

Fotoizstāžu menedžments (2 KP)
Fotogrāfija un vizuālā komunikācija (2KP)
Komunikācijas teorijas (1 KP)
Reklāmas materiālu režija (2KP)

 

Video producēšanas kursu grupa/modulis (7 KP) /izvēles/

Anotācija:

Modulis paredzēts studentu sagatavošanai patstāvīgai darbībai video producenta profesijā, apgūstot zināšanas par kino vēsturi un nozares aktualitātēm šodien.
Studenti iemācās analizēt svarīgākos kino darbus, izstrādāt komunikācijas konceptus un virzīt tos izmantojot nozares labākās prakses.
Moduļa ietvaros studenti veido patstāvīgu projektu, īsfilmu par sociāli aktuālu tēmu.

Kadra kompozīcija (1KP)
Dokumentālais kino (1KP)
Mākslas kino (1KP)
Reklāmas video (1KP)
Video filmēšana un montāža (3KP)

Kvalifikācijas darbs (8 KP)

Prakses (2.-5. semestris) (16 KP)

 

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā vērtējuma, kā arī papildus pārbaudījuma specialitātē  – pārrunas;

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NB! Papildu informācija par iestājpārbaudījuma datumu, laiku un saturu/prasībām reflektants saņems dokumentu iesniegšanas brīdī.

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 2 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– Valsts Latviešu valodas un literatūras vai Latviešu valodas

un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valodas)

centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija.

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

ic  Uzņemšanas noteikumi 2019/2020

KONTAKTI

Foto un video specializācijas vadītāja
Aleksandra Devin
aleksandra.devin@gmail.com
29897945

Studiju daļa

Bruņinieku iela 57, 13. kabinets.
www.kulturaskoledza.lv
studinfo@lkk.gov.lv
67846237

facebook.com/LatvijasKulturasKoledza

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1400 par studiju gadu

  Studiju virziena akreditācijas lapa

  Akreditācija līdz 2019. gada 28. maijam

Saskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48. punktu studiju virziena Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.