Alternatīvais tūrisms

 Specializācijas mērķis

Modulis “Alternatīvais tūrisms” (tūrisma kultūra un kritika, radošais un rītdienas tūrisms) Latvijas Kultūras koledža piedāvā pirmo un pagaidām vienīgo “Alternatīvais tūrisms” kursu Latvijā (tuvā nākotnē – veselu moduli), kurā tiek apgūtas gan pamata, gan padziļinātas zināšanas par tūrisma kultūras vēsturisko, teorētisko un praktisko attīstību un kritiku līdz ar diskusijām un radošu, atbildīgu, ilgtspējīgu piemēru veidošanu, kā rezultātā top jauna, inteliģenta ceļotāju un jomas profesionāļu paaudze ar dziņu būvēt laikmetīgu un atbildīgu tūrisma kultūru un ceļošanas vidi. Darba process tiek īstenots ar neskaitāmu pasaules piemēru analīzi un tūrisma kultūras procesu izpēti gan teorētiski, gan ar starpdisciplināru ekskursiju, ekspedīciju, eksperimentu, vasaras skolas un darbnīcu palīdzību, ar piemēriem no pasaules pieredzes, kā arī tiekoties ar radošiem nozares profesionāļiem. Visbeidzot, studijas saistās ar diskusiju, kritikas, debašu paneļiem par tūrismu un tā rītdienu, pat parītdienu (tieši diskusiju process ir nozīmīgākais kodols studiju darbā – apmainīties ne tikai ar viedokļiem un pieredzēm, bet reizē motivēt uzdot jautājumus par šī brīža rutīnu un studenta paša pieredzi, meklējot snieguma plaisas vai, tieši otrādi, pastāvēt un pierādīt kāda elementa nozīmību). Mērķis un uzdevumi: moduļa “Alternatīvais tūrisms” mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt unikālas, ilgtspējīgas, radošas, mūsdienīgas prasmes tūrisma kultūrā un kritikā, un sagatavot laikmetīgus nozares profesionāļus, kas, gan sadarbojoties, gan patstāvīgi spētu veikt kā teorētisku, tā praktisku darbu un dod radošu ieguldījumu iesaistītajās nozarēs šodien un nākotnē.

Moduļa “Alternatīvais tūrisms” uzdevumi:

  • sniegt profesionālas un inovatīvas tūrisma domāšanas un kritikas prasmes,
  • attīstot spēju veidot slēdzienus un lēmumus, un formulēt/pierādīt izmantoto argumentāciju ar pasaules piemēriem;
  • sniegt augsta līmeņa profesionālas zināšanas tūrisma nozaru kultūrā, tās vēsturē, un vidē, mūsdienu tūrisma filozofijā un politikā;
  • sniegt alternatīvas, eksperimentos, reāllaika izpētniecībā un dzīves pieredzē balstītas zināšanas tūrisma radošumā un kritikā caur darbnīcām, vasaras skolu un praksēm, eksperimentējot un diskutējot/debatējot par nozares procesiem;
  • sagatavot alternatīvā tūrisma speciālistus, kuri prot izmantot iegūtās gan teorētiskās, metodoloģiskās un faktoloģiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, gan neordināras, eksperimentālas un radošas pieejas profesionālām,
  • pētnieciskām un produktīvām darbībām valsts, nevalstiskajā sektorā un privātajā uzņēmējdarbībā;
  • attīstīt un pilnveidot profesionālās kompetences tūrisma procesu, tā problēmu aprakstīšanā, saprātīgā novērtēšanā, loģiskā analīzē un kritikā;
  • sniegt zināšanas gidu kultūrā, tās vēsturē un laikmetīgu gidu praktiskajā darbā.
PROGRAMMAS SATURS

A daļa – vispārizglītojošie studiju kursi
Pasaules civilizācijas vēsture (2 KP)
Latvijas kultūras vēsture (2 KP)
Pētījumu metodoloģija (2 KP)
Pasaules mākslas vēsture (2 KP)
Profesionālā svešvaloda (4 KP)
Profesionālā svešvaloda 2 (2KP)
Darba drošība (1 KP)
Sociālā psiholoģija (2 KP)
Semiotika (1 KP)
Filozofija un kultūras teorija (2 KP)

B daļa – nozares studiju kursi
Kultūras menedžmenta pamati (2 KP)
Sabiedriskās attiecības (2 KP)
Kultūras politika (2 KP)
Projektu vadība (4 KP)
Personāla vadība (2 KP)
Tiesību pamati, autortiesības (2 KP)
Kultūras mārketings (3 KP)
Kultūrekonomika (2 KP)
Profesionālās valodas kultūra (2 KP)
Pasākumu organizācija un metodika (2 KP)
Retorika (1 KP)
Argumentācijas māksla (1 KP)
Praktikums lietišķajā saskarsmē (1 KP)
Ekonomikas pamati (1 KP)
Biznesa plāns (1 KP)
Profesionālā ētika (2 KP)

Prakses (2.-5. semestris) (16 KP)

PĒC ABSOLVĒŠANAS

Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās;
var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras un tūrisma iestādēs, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Pilna laika studiju programmā students tiek uzņemts konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu latviešu valodā un literatūrā un svešvalodā vērtējuma, kā arī papildus pārbaudījuma specialitātē  – pārrunas;

Ierodoties uz iestājpārbaudījumiem, līdzi jāņem pase vai personas apliecība!

NOSACĪJUMI REFLEKTANTIEM

Piesakoties studijām, reflektantiem jāizpilda šādi nosacījumi:

– jāiepazīstas ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem;

– jāizpilda pieteikuma veidlapa;

– jāiesniedz pases vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;

– jāiesniedz 4 fotogrāfijas (3×4);

– jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

– Valsts Latviešu valodas un literatūras vai Latviešu valodas

un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valodas)

centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālu.

– Reflektantiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums angļu vai latviešu valodā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.

– reflektantiem studijām programmā LAIKMETĪGĀ DEJA jāiesniedz medicīnas izziņa par vispārējo veselību;

– Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem vai uzrādītajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība, un jāiesniedz tā kopija;

– Ja reflektants izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

– Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami.

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu 20 EUR, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.

Norēķināšanās tikai ar maksājuma karti.

*Bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas atbrīvoti.

  Uzņemšanas noteikumi 2017/2018

KONTAKTI

Kultūras tūrisma specializācijas vadītāja
Arnita Rakstiņa

Studiju daļa
facebook.com/LatvijasKulturasKoledza
Bruņinieku iela 57, 14. kabinets.
twitter.com/kulturaskoledza
www.kulturaskoledza.lv
[email protected]
67846237

DETALIZĒTI PAR SPECIALIZĀCIJU

Studiju līmenis: pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Studiju veids: pilna laika studijas (P) vai nepilna laika studijas (N)
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Budžeta vietas: tiek piešķirtas 1. kursa pilna laika studentiem konkursa kārtībā
Studiju maksa: EUR 1200 par studiju gadu

xt  Studiju virziena akreditācijas lapa

ic  Akreditācija līdz 2019. gada 28. maijam