Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Bibliotēka

Biblioteka_2     Biblioteka_2

BIBLIOTĒKA

LKA Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka ir Latvijas Kultūras koledžas struktūrvienība, kas jau kopš 1946.gada sekmē studiju procesus un sniedz informatīvo atbalstu koledžas studentiem un personālam. Bibliotēkas galvenais darbības virziens ir būt par Koledžā nodrošināto izglītības procesu sastāvdaļu un sabiedrisku informācijas telpu, kurā studenti iesaistās patstāvīgā mācīšanās procesā, bet akadēmiskais personāls – profesionālās kvalifikācijas celšanā.

Bibliotēka apkalpo Koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas studējošos, akadēmisko un vispārējo personālu un citus bibliotēkas lietotājus – projektā “Vienotā lasītāju karte” iesaistīto bibliotēku lietotājus, uzrādot Vienoto lasītāja karti vai tās ekvivalentu.

Bibliotēkā lietotājiem pieejams 7961 informācijas resurss (uz 01.01.2016.) – grāmatas, preses izdevumi, CD un DVD, atbilstoši Koledžas studiju programmu virzieniem. Lietotāji var izmantot brīvpieejas datorus, bezvadu internetu, abonēto tiešsaistes datu bāzi “Letonika.lv”, kā arī maksas pakalpojumus – izdrukas, kopēšanas pakalpojumus, dokumentu iesiešanu un skenēšanu. Informācija par bibliotēkas krājumā esošajiem informācijas resursiem pieejama elektroniski Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā (pieeja šeit: https://kopkatalogs.lv/F/?&func=find-b-0&local_base=kkbkd).

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI:

Lietotāju nodrošināšana ar informācijas resursiem:

  • bibliotēkas krājumā esošo informācijas resursu izmantošana uz vietas bibliotēkā, kā arī saņemšana patapinājumā uz mājām. Nakts abonements – iespēja atsevišķus uz vietas izmantojamos informācijas resursus patapināt ārpus Bibliotēkas darba laika;
  • informācijas resursu pasūtīšana no citām bibliotēkām, izmantojot SBA un SSBA pakalpojumus;
  • dokumentu elektroniskā piegāde lietotājiem.

Tiešsaistes elektroniskie katalogi un digitālās datu bāzes:

  • elektroniskā kataloga pakalpojumi, sniedzot informāciju par bibliotēkas krājumā esošajiem informācijas resursiem un pieejamajiem informācijas resursiem citās bibliotēkās;
  • abonētās tiešsaistes datu bāzes “Letonika” izmantošana un citu digitālo datu bāzu pakalpojumi.

Konsultācijas un lietotāju apmācības:

  • konsultācijas lietotājiem par elektronisko katalogu un tiešsaistes datu bāzu izmantošanu, bibliotēkas lietotāju apmācība informācijas meklēšanas prasmju pilnveidošanai;
  • konsultācijas lietotājiem par bibliotēkas krājumu un bibliotēkas pakalpojumiem.

Bibliogrāfiskās uzziņas: tematisko, precizējošo, bibliogrāfiski adresālo un faktogrāfisko uzziņu sniegšana lietotājiem.

Bibliotēkas brīvpieejas datoru un interneta izmantošana: pieejamas 7 brīvpieejas datoru darba vietas, kā arī bezmaksas bezvadu internets lietotāju portatīvajās ierīcēs.

Maksas pakalpojumi (saskaņā ar Koledžas Nolikumu par maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību):

  • dokumentu izdrukas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi;
  • dokumentu termoiesiešana un iesiešana ar spirāli;
  • informācijas resursu saraksta sastādīšana.

 

Bibliotēkas darba laiki:

3. jūlijs – 20. augusts: bibliotēka slēgta!
21. augusts – 31. augusts:
pirmdiena – piektdiena 8:00–16:00
sestdiena – slēgts.